Terms & conditions

Algemene Voorwaarden Fysiotherapie

1. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen nu als patiënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht het verzuimtarief in rekening te brengen bij de patiënt.

3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank-of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut dan wordt hierop of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgiro-betalingsopdracht.

5. Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtig verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

6. Indiende patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigde incasso- maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt.

7. Wij verzoeken u altijd uw afspraken vast te leggen op de afspraken kaartjes. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

8. een maximale wacht tijd van 5 minuten voor iedere behandeling. In uitzonderlijke gevallen kan dit anders zijn, maar dan komen wij u vooraf melden.

9. Op welke wijze u voor fysiotherapie verzekerd bent, kunt u alleen zelf na kijken in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de beschikbare informatie in de praktijk over uw verzekering en vergoeding.

10. Wij zijn benieuwd naar uw ervaring met onze fysiotherapiepraktijk en onze therapeut. Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Graag vragen wij u om uw deelname aan dit onderzoek.

11. Uw persoonlijke gegevens (zoals e-mailadres en behandelgegevens) zullen nooit worden vrijgegeven aan welke partij dan ook zonder uw toestemming.

12. Voor het trainen in de gym kunt u het beste sportkleding aantrekken.

13. Indien u in de gym traint, verzoeken wij u schone sportschoenen aan te trekken. Dit zijn dus
geen schoenen waarmee u op straat loopt.

14. De praktijk verzorgt de onderlakens, welke dagelijks verschoond worden of desgewenst
eerder. U kunt ook een eigen badlaken of handdoek mee brengen tijdens ieder behandeling.

15. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van eigendommen van de
patiënten.

16. Onze praktijk valt onder wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) De
wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

17. Uw fysiotherapeut legt voorafgaand aan uw behandeling zijn werkwijze aan u uit. Als u om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen uw behandeling, dan dient u dit onmiddellijk aan te geven. Als er situaties ontstaan die niet door u gewenst zijn, zal in overleg met u een oplossing gevonden worden. Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met u omgaan, dan kun u dit via onze geldende klachtenregeling kenbaar maken

18. Wij bieden studenten fysiotherapie stageplaatsen. Een stagiaire zal zich altijd als zondanig aan u voorstellen. Het kan voorkomen dat uw fysiotherapeut aan u voorstelt of een stagiaire u samen met uw fysiotherapeut, of zelfstandig mag behandelen. U bent hierin vrij in het maken van uw keuze.

© Performance Guys Fysiotherapie Algemene Voorwaarden – Consument: versie januari 2020

Open chat
Welkom bij Performance Guys,

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?
Powered by